top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van Bazaar Trottoir met maatschappelijke zetel in de Gentsesteenweg 2 bus 6 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek en ingeschreven in de KBO onder nummer BE0882.975.063 en Bazaar Trottoir vzw met maatschappelijke zetel op bovenstaand adres ingeschreven in de KBO onder nummer BE0784.983.683. 

 

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

 

Artikel 2 – Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en steeds vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

 

Artikel 3 – Prijs en betaling 

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte. 

 

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen veertien dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Bij de reservatie vragen we om mee te geven als er aan aangepaste voorwaarden of procedures moet voldaan worden. Bij complexe procedures rekenen we een extra administratiekost aan van 15€ (excl. BTW).

 

Drie dagen voor een event waarbij samenwerking met andere partners vereist is wordt het aantal deelnemers definitief vastgelegd. Op basis van dit aantal wordt de finale factuur opgemaakt. Omwille van organisatorische redenen kunnen bijkomende deelnemers pas bevestigd worden na goedkeuring van onze partners.  Bij afwezigheid van bepaalde deelnemers zijn we genoodzaakt de kosten aangerekend door onze partners door te rekenen.  Voor elke wijziging binnen de drie dagen voor het event wordt 15€ (excl. btw) administratiekosten aangerekend.

De finale factuur moet voldaan worden twee weken na het event, indien dit afwijkt dienen we hiervan op voorhand op de hoogte worden gebracht.  

We maken de factuur op op basis van de doorgegeven facturatiegegevens. Indien deze foutief werden meegedeeld hanteren we een bijkomende administratiekost van 15€ (excl. btw).

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 7% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. 

 

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur via email (hello@bazaartrottoir.be) aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

 

Artikel 4 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet. 

 

Voorwaarden voor annulatie van een event

Annulatiekosten bij een volledige annulatie van een groepsevent (met een minimum factuurbedrag van 1000€):

  • tot 1 maand voor het event: geen annulatiekosten.

  • tussen 1 maand en 2 weken voor het event : 25% annulatiekosten*

  • tussen 2 weken en 3 werkdagen voor het event : 50% annulatiekosten*

  • vanaf 2 werkdagen tot de dag van het event of no show : 100% annulatiekosten*

* op basis van het aantal deelnemers vermeld in het contract

Annulatiekosten voor individuele inschrijvingen :

  • tot 2 weken voor het event/cursus : 10€ per geannuleerde deelnemer

  • tussen 2 weken en de laatste werkdag voor het event/cursus : 50% annulatiekosten

  • No Show : 100% annulatiekosten

Bij annulatie door overmacht omwille van de corona (Covid-19) pandemie wordt een administratiekost aangerekend van €50. 

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

 

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

 

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

 

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

 

Bazaar Trottoir heeft het recht om foto's of video's te maken tijdens het event. De publicatie van de foto’s/video’s waarbij de naam van het bedrijf/groep en commentaren op de website van Bazaar Trottoir wordt vermeld en de sociale netwerken zal enkel gebeuren na schriftelijke toestemming van de klant.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

 

Artikel 8 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, pandemie, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

 

Artikel 9 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

 

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

 

Artikel 10 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

 

Artikel 11 - Annulering

Wanneer je een reservatie hebt vastgelegd en de factuur betaald hebt, kan er enkel een tegoedbon opgemaakt worden tot en met 30 dagen vòòr de reservatie.   Bij een annulatie vanaf een maand op voorhand worden bovenstaande annulatievoorwaarden in rekening gebracht.

 

Artikel 13 - Ongeval

Wij zijn nooit verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

 

Artikel 14 - Laatkomers

Onze gidsen wachten maximum twintig minuten op de groep. Horen wij de groep dan niet, dan wordt het gezien als een annulatie.  Bij dringende gevallen kan je het noodnummer (enkel SMS of Whatsapp) +32 487 26 70 08 gebruiken.  We bekijken in hoeverre het programma nog kan worden aangepast om de Klant de volledige ervaring aan te bieden echter kan dit niet telkens gegarandeerd worden.

 

Zodra u een wandeling reserveert, gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Bedankt voor het vertrouwen in Bazaar Trottoir.

bottom of page